Ischnura elegans

Ischnura elegans ♂Valdisotto SO, 23/07/2011 Italia Ischnura elegans ♀Bereguardo PV, 07/08/2011 Italia Ischnura elegans ♂Valenza AL, 07/05/2016 Italia Ischnura elegans ♀Ospedaletto PV, 10/04/2016 Italia Ischnura elegans ♂♀ accoppiamentoLinarolo PV, 19/08/2011 Italia...

Pyrrhosoma nymphula

Pyrrhosoma nymphula ♂Valenza AL, 07/05/2016 Italia Pyrrhosoma nymphula ♀Valenza AL, 04/05/2014 Italia Pyrrhosoma nymphula ♂Valenza AL, 24/04/2016 Italia Pyrrhosoma nymphula ♂♀ ovideposizioneValenza AL, 07/05/2016 Italia Pyrrhosoma nymphula ♂Valenza AL, 04/05/2013...